آموزش مقدماتی برنامه نویسی plc s7-300,400
آموزش مقدماتی الکترونیک
آموزش مقدماتی برنامه نویسی PLC دلتا
آموزش proteus 8 professional از مقدماتی تا متوسط
آموزش مقدماتی برد آردوینو (Arduino)