د انلود قرآن کریم با ترجمه صوتی انگلیسی
 
 
Part (جزء)
Size
Time
Language (زبان)
Format
Download
Part One – 1
9.5MB
73 Min
English
Mp3
Download
Part Two – 2
9.5MB
72 Min
English
Mp3
Download
Part Three – 3
9.6MB
73 Min
English
Mp3
Download
Part Four – 4
9.2MB
69 Min
English
Mp3
Download
Part Five – 5
9.1MB
70 Min
English
Mp3
Download
Part Six – 6
9.3MB
71 Min
English
Mp3
Download
Part Seven – 7
9.7MB
79 Min
English
Mp3
Download
Part Eight – ۸
۹٫۲MB
71 Min
English
Mp3
Download
Part Nine – 9
9.2MB
70 Min
English
Mp3
Download
Part Ten – 10
9.1MB
69 Min
English
Mp3
Download
Part Eleven – 11
9.5MB
71 Min
English
Mp3
Download
Part Twelve – 12
9.6MB
72 Min
English
Mp3
Download
Part Thirteen – 13
9.5MB
80 Min
English
Mp3
Download
Part Fourteen – 14
9.1MB
69 Min
English
Mp3
Download
Part Fifteen -۱۵
۹٫۵MB
71 Min
English
Mp3
Download
Part Sixteen – ۱۶
۹٫۸MB
74 Min
English
Mp3
Download
Part Seventeen – 17
9.7MB
69 Min
English
Mp3
Download
Part Eighteen – 18
9.1MB
73 Min
English
Mp3
Download
Part Nineteen – 19
10MB
75 Min
English
Mp3
Download
Part Twenty – ۲۰
۸٫۹MB
67 Min
English
Mp3
Download
Part Twenty One – ۲۱
۹٫۳MB
69 Min
English
Mp3
Download
Part Twenty Two – ۲۲
۹٫۷MB
71 Min
English
Mp3
Download
Part Twenty Three – 23
10.3MB
52 Min
English
Mp3
Download
Part Twenty Four – 24
9.2MB
71 Min
English
Mp3
Download
Part Twenty Five – 25
10MB
73 Min
English
Mp3
Download
Part Twenty Six – 26
9.9MB
71 Min
English
Mp3
Download
Part Twenty Seven – 27
10.3MB
73 Min
English
Mp3
Download
Part Twenty Eight – 28
9.6MB
71 Min
English
Mp3
Download
Part Twenty Nine – 29
10.3MB
71 Min
English
Mp3
Download
Part Thirty – ۳۰
۱۰٫۵MB
78 Min
English
Mp3
Download
منبع :
ENGLISH LANGUAGE LEARNING ,TEACHING AND TRANSLATION
آموزش میوه ها با تلفظ انگلیسی
منابع آزمون تافل
منابع آزمون آیلتس
دانلود کتاب های انگلیسی