افتتاحیه ی سینما مهر(پخش فیلم لوپتو) آذرماه1401

اکران نهم، لوپتو، مدرسه مکتب زهرا
دهمین اکران:مدرسه سعدی