خورشید گرفتگی

سخنرانی تاریخی امام خمینی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

گزیده کتاب صوتی” خون” فصل هفتم