فاصله ی … و زندگی

من ماسک می زنم برای سلامتی تو، تو ماسک بزن برای سلامتی ما!