۲۶ تيرماه سالروز تاسيس شوراي نگهبان بر مرزبانان عرصه قانون، تهنیت باد