دلا باید که هر دم یا علی گفت / نه هر دم بل دمادم یا علی گفت…