کلید صبوری به دست     شــماسـت وجود شما رنگ و بوی خـداست