حضورتان اشارتی ست پیامبرانه شاید دردمندی به دستان شما دخیل بسته باشد…