سومین دوره جشنواره سرود “نماز ترنم الهی” ویژه پسران