هرآنکس خدمت جانان به جان کرد  به گیتی نام خود را جاودان کرد