محتوی دوره ضمن خدمت”مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبكه شاد”

همکاران محترم جهت دریافت منابع و محتوی “مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبكه شاد” بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:

لینک دانلود۱

لینک دانلود۲

لینک دانلود۳

آزمون مجازی:سه شنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۰ الی ۱۸

آزمون عملی: تحویل پروژه کار عملی در سامانه همگام با حساب کاربری آزمون دهنده