جشنواره یاریگران زندگی
اولین جشنواره “یاریگران زندگی” با محورهای پیشگیری از اعتیاد،درمان، کاهش آسیب ها، مقابله با عرضه و مشارکت اجتماعی با موضوع فیلم کوتاه، فیلم مستند، پویا نمایی، تیزر، کلیپ، عکس، پوستر، شعارهای پیشگیرانه، جهت شرکت دانش آموزان، اولیاء، فرهنگیان برگزار می گردد.