ویدیوی زیبای” کتاب، بهترین پیشنهاد برای روزهای کرونایی” پیشکش نگاه پر مهرتان
برگرفته از صفحه حوزه هنری انقلاب اسلامی در اینستاگرام