نمونه سوالات دوره ضمن خدمت”روش هاي ضد عفونی در مدارس” با کد٩٢١٠٠٨٥٩

زمان بندی برگزاری آزمون :

۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۹:۰۰-۱۱:۰۰

۱۵:۰۰ – ۱۷:۰۰

منبع:

MohtavaNemunesoal@