پیک آدینه شماره سوم
موضوع: پیک آدینه
تهیه کننده: فاطمه صالح احمدی
کاری از: کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) برازجان
مخاطبین:همه گروه های تحصیلی دانش آموزی
اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دشتستان