تاریخ ، ساعت و مکان برگزاری مسابقه حفظ و قرائت قرآن ویژه فرهنگیان