برگزاری رایگان کارگاه آموزش تخصصی خوشنویسی نستعلیق با حضور استاد رضا شاه حسینی