دعای روز هجدهم ماه  مبارک رمضان
دعای روز هجدهم ماه رمضان / درخواست از خدا برای درک برکات سحر