فراخوان شرکت در دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

در سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش و همچنین برنامه درسی ملی به تولید محتوای چندرسانه‌ای متناسب با نیاز دانش‌آموزان و معلمان، استفاده هوشمندانه از آن و تنوع‌بخشی به مراكز یادگیری توجه ویژه شده است.
رویكردهای جدید آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید مواد و رسانه‌های یادگیری، زمینه‌سازی برای مشارکت فعال استان‌ها، معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد، منابع، بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش‌آموزان در طراحی، ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری ازجمله سیاست‌های دیگری هستند که باید آن‌ها را در راستای توانمندسازی مدرسه جهت ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب موردتوجه قرار داد.
وزارت آموزش و پرورش

دستورالعمل شرکت در دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

قابل توجه کاربران گرامی؛
جهت ثبت نام در جشنواره،‌ می‌بایست به ترتیب مراحل ۱ ، ۲ و ۳ مطالعه و تکمیل گردد (فرم ثبت‌نام در مرحله سوم نمایش داده می‌شود).