گزارش تصویری از برنامه هفتگی”جوانه های قرآنی” جلسه ۱۳ آبانماه