برگزاری مسابقهPes بین دانش آموزان اعضای گروه سرود کانون امام خمینی (ره