ضرب المثل های فارسی  با معنی   و معادل انگلیسی آنها


ضرب المثل