آغاز یازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم در مدارس

یازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم در مدارس سراسر کشور آغاز شده است و مرحله استانی تا اسفند ۱۴۰۰ ادامه دارد.

شیوه نامه

منبع خبر:medu.ir