ابلاغ شیوه نامه جشنواره «دانایی توانایی »

شیوه نامه جشنواره «دانایی توانایی » از طرف معاونت پرورشی و فرهنگی به استان ها ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل معاونت پرروشی وفرهنگی، در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی و فرهنگی به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با کتاب های مناسب و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، پنجمین جشنواره «دانایی توانایی » را آغاز می کند. انتظار می رود، معاونین محترم پرورشی و فرهنگی و رؤسای محترم ادارات فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی سراسر کشور، همانند چهار دورة گذشته، برای اجرای مطلوب این حرکت فرهنگی و آینده ساز، نهایت تلاش خود را مبذول نموده تا همه با هم سهمی در دانایی فرزندان ایران داشته باشیم.
لازم به یادآوری است، شکل و شیوة اجرای پنجمین جشنوارة دانایی توانایی، نسبت به دوره های قبل، با تغییراتی همراه است؛ این تغییرات، عمدتاً نتیجة آسیب شناسی سنوات قبل و پیشنهادهای سازندة کارشناسان است.

برای دریافت شیوه نامه پنجمین جشنواره «دانایی توانایی » اینجا کلیک کنید.

منبع خبر:medu.ir