هر انسانی عطری خاص دارد گاهی برخی عجیب بوی خدا می دهند مثل مادر