آماده سازی گروه سرود مدارس نمونه دکتر حسابی، غیر دولتی خوارزمی و شهید جاوید کازرونی  در خانه سرود انجمن هنرهای آوایی  کانون امام خمینی(ره) دشتستان