نمونه سوالات دوره آموزشی«آشنایی با مدیریت مصرف انرژی(برق)

 كد دوره: ۹۱۹۰۲۱۲۴

ساعت:۶