رونمایی از کتاب ساحل:مجموعه اشعار ناب برای مشاعره، به مناسبت هفته گرامیداشت تاسیس کانون های فرهنگی و تربیتی

خدایا جهان پادشاهی تو راست

ز ما خدمت آید خدائی تو راست

 

 

نـام ایـران و ایـران زمیـن پیوسـته بـا شـعر و ادب و فرهنـگ همـراه و همـزاد بـوده و هسـت و خواهـد بـود و در طـول تاریـخ و ادوار دیرین و کهن  ایـران، مـردم ایـن مـرز و بـوم همـاره بـا شـعر و ادب همـدم بودنـد و مـرد و زن و کوچـک و بـزرگ و بُرنـا، جـان و دل خـود را بـا شـعر و ادب پارسـى، صفـا و جـلا مـى بخشـیدند و شـعر در واقـع در متـن زندگـى مـردم بـوده اسـت.
شــعر، گران بها تریــن میــراث گذشــتگان اســت کــه اینــک بــه دســت مــا رســیده ّ اســت. شــعر، پــروازى اســت در فضــاى لایتناهــى کــه توجــه هــر انســان وارســته اى را بــه افق هــاى دوردســت و ارزش هــاى والا، جلــب مى کنــد. شــعر را مى تــوان یکــى از اصیل تریــن هنرهــاى ایــن ســرزمین، بــه شــمار آورد.

شــعر از جهــت تأثیرگــذارى در جامعــه و در بیــن مــردم، نقــش بســیار مهمــى ایفــاء َ مـى کنـد تـا جایـى کـه پیامبـر(ص) فرمـوده اند:
« برخــى از شــعر هــا ، حکمــت اســت و مضمــون بلنــد و حکیمانــه دارد و بعضــى از بیــان هــا در اثرگــذارى در نُفــوس دیگــران بسـان سـحر اسـت .»
 
 در سومین روز از هفته گرامیداشت تاسیس کانون های فرهنگی و تربیتی با عنوان کانون، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، خلاقیت و حقوق دانش آموزی آیین رونمایی  از کتاب مجموعه اشعار ناب برای مشاعره به تالیف سرکار خانم فاطمه صالح احمدی از پرسنل کانون امام خمینی(ره) دشتستان با حضور  سرپرست محترم معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دشتستان( جناب آقای آورند)، کارشناس مسوول محترم ایشان، مدیریت محترم کانون امام خمینی(ره) دشتستان  و…، انجام شد. در این رویداد آقای آورند ضمن تاکید بر اهتمام ورزیدن در جهت تحقق هر چه بیشتر اهداف و آرمان های کانون های فرهنگی و تربیتی، ضمن  تبریک و تشکر از  مولف کتاب ، رخداد های فرهنگی  از این دست را منشا خیر برشمردند و برای همه پرسنل تلاشگر در کانون ها آرزوی توفیق داشتند.

“خدا را بشناسیم…

هر کجا یاد خدا هست، سقف آن خانه قشنگ است…”