مجموعه فعالیت های کانون امام خمینی(ره) دشتستان  در هفته گرامیداشت کانون ها، سال۱۴۰۰