امام علی(ع) در آیینه شعر شاعران

جوانمرد اگر راست خواهی ولیست

کرم پیشه شاه مردان علیست(سعدی)