آموزش ترفندهای کاربردی در نرم افزار Word(ورد)، درسنامه اول

خدا در مکان های دور از انتظار 

به دست افرادی دور از انتظار 

و در مواقعی تصور ناپذیر 

معجزات خود را به انجام می رساند…..

برای آن مهربانِ توانا

غیرممکن وجود ندارد …

همیشه ، همیشه و همیشه امیدی هست …