بازی با کلمات به هم ریخته (تقویت ذهن و جلوگیری از آلزایمر)

بازی با کلمات به هم ریخته، یک بازی جهان است که برای تقویت عملکرد ذهن انجام می شود.

در این بازی، حروف کلمه ها به هم ریخته می شود و شما باید بتوانید با سرعت، کلمه های صحیح را بگویید.

فهرست زیر که برایتان فراهم کرده ایم، اسامی حیوانات هستند که به هم ریخته اند. وقت بگیرید تا بدانید در چه زمانی می توانید کلمات صحیح را بگویید.

سعی کنید بدون نوشتن کلمات روی کاغذ و کاملاً ذهنی کلمات را مرتب کنید. ( پاسخ ها در انتهای صفحه)

۱ -گلنپ

۲ – اهوبر

۳ – بوترک

۴ – زنوگ

۵ – کال شپت
۶ – وروگناک
۷ – رمغ رشت
۸ – هلچ لچ
۹ – یاهم
۱۰ -نداپا
۱۱ – نادر
۱۲ – فرزاه
۱۳ – ککسر
۱۴- سورم
۱۵ – بقاع
۱۶ – سخرو
۱۷ – تارکف
۱۸ – سوقنق
۱۹ – فیل ند
۲۰ – شوک کفزد

پاسخ ها

۱ – پلنگ

۲ – روباه

۳ – کبوتر

۴ – گوزن

۵ – لاک پشت

۶ – کانگورو

۷ – شتر مرغ

۸ – چلچله

۹ – ماهی

۱۰ – پاندا

۱۱ – درنا

۱۲ – زرافه

۱۳ – کرکس

۱۴ – سمور

۱۵ – عقاب

۱۶ – خروس

۱۷ – کفتار

۱۸ – ققنوس

۱۹ – دلفین

۲۰ – کفشدوزک

با جابجایی حروف هر یک از کلمات زیر،

نام شهری از  شهرهای کشور مان ایران اسلامی عزیز را پیدا کنید.

 

۱. شاخ  ⬅  ……………

۲. شتر  ⬅  ……………

۳. اشکان  ⬅ ………….

۴. اندازه  ⬅‌‌ ………….

۵. ایل ما  ⬅ ………..

۶. دامنه  ⬅ …………

۷. همواری  ⬅ ……..‌…..

۸. ترانه  ⬅ ………….

۹. اسیر  ⬅ ………….

۱۰. شانه کارم  ⬅ ………….

۱۱. مراکش  ⬅ …………..

۱۲. انجیل ها  ⬅ …………

۱۳. رمالی  ⬅ ………….

۱۴. دان مشکی  ⬅ …………

۱۵. نود دام  ⬅ …………

۱۶. روزه کوفی  ⬅ …………

۱۷. رومانی  ⬅ …………

۱۸. بید لار  ⬅ ..‌…………

۱۹. ارزشی  ⬅ …………

۲۰. گل نادر  ⬅ …………

۲۱. دو فلز  ⬅ …………..

۲۲. تانک روسی  ⬅ …………

۲۳. زن قوی  ⬅ …………

۲۴. سند جن  ⬅ ………….

۲۵. نارمک  ⬅ ……………

۲۶. جنب رود  ⬅ ………….

۲۷. مهر رخش  ⬅ ………….

۲۸. رود ازگیل  ⬅ ………….

۲۹. هِندوان  ⬅ ……………

۳۰. بدنِ جِری  ⬅ …………..

۳۱. شیب نوار  ⬅ …………..

۳۲. شیر هار  ⬅ …………..

۳۳. دام خراب  ⬅ …………..

۳۴. کاردان  ⬅ …………..

۳۵. مُغِ دانا  ⬅ …………..

۳۶. جَمَره  ⬅ …………

۳۷. نافِ سَنجَر  ⬅ …………..

۳۸. ده شورا  ⬅ …………..

۳۹. شکر دره  ⬅ …………..

۴۰. میل جن  ⬅ …………..