امشب ای خالق یکتا همه را می بخشی…
امشب ای خالق یکتا همه را می بخشی
در شب قدر،خدایا همه را می بخشی
 
ای کریمی که همه ریزه خورخوان توأند
سفره ات هست مهیّا همه را می بخشی
 
گر چه ما غرق گناهیم ولی از سر لطف
می کنی باز مدارا همه را می بخشی
 
به علی،احمد و زهرا،به حسین و به حسن
تو،به این حُرمت اَسما همه را می بخشی
 
مِهر و کینه دو پر و بال عروج دل ماست
به تولّی و تبرّی همه را می بخشی
 
شیعه ی حیدر و آتش … چقدَر بی معناست
مطمئنّم که به مولا همه را می بخشی
 
دست خالی نرود هیچ کسی از این جا
تو در این لیله ی احیا همه را می بخشی
 
آن قدر لطف و عنایت به همه داری که
نه فقط اهل دعا را همه را می بخشی
 
یک نفر گر که دعایش به اجابت برسد
شک ندارم که تو یکجا همه را می بخشی
 
به خدایی تو سوگند که در وقت سحر
وسط گریه و نجوا همه را می بخشی
 
پرِ توبه بده تا سوی تو پرواز کنم …
… تا ببینم که چه زیبا همه را می بخشی
 
من زمین خورده ام امّا نه شبیه عبّاس
به زمین خوردن سقّا همه را می بخشی
 
 
التماس دعا ….