ای معلم ای ام الکتاب، ای سراسر آفتاب در کتاب دل نویسم با مداد ای معلم روز تو تبریک باد . ..