باشگاه مغز
تست شماره یک:یک معمای ریاضی ارائه شده است که باید در آن
مسیر درست معادله از مربع بالایی تا مربع پایینی را پیدا کنید ( از ۴ تا ۴). پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

مسیر درست معادله ریاضی را پیدا کنید

تست شماره دو:آیا می توانید دانه برف متفاوت را پیدا کنید. پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

باشگاه مغز | دانه برف متفاوت را پیدا کنید

تست شماره سه:در جنگل زیر یک خارپشت کوچک پنهان شده است. آیا می توانید آن را در ۱۰ ثانیه یا کمتر پیدا کنید؟ 

آیا می توانید خارپشت پنهان شده در جنگل را پیدا کنید؟ (تصویر)

 

تست شماره چهار :آب نبات کجاست؟

آب نبات کجاست؟ (معمای تصویری)

 

 

 

 

 

پاسخ تست شماره یک:

مسیر درست معادله ریاضی را پیدا کنید

 

پاسخ تست شماره دو:پاسخ: 

دانه برف شماره ۶ با بقیه متفاوت است زیرا ستاره مرکزی آن دارای ۶ پر است، در شرایطی که ستاره مرکزی دانه های برف دیگر ۵ پر است.

پاسخ تست شماره سه:

آیا می توانید خارپشت پنهان شده در جنگل را پیدا کنید؟ (تصویر)

پاسخ تست شماره چهار:

آب نبات کجاست؟ (معمای تصویری)