معمای تصویری ریاضی

معمای شماره ۱ :

10 معمای تصویری ریاضی

 

پاسخ معمای شماره ۱ :

ببر + ببر = ۳۰

۲ تا ببر = ۳۰

ببر = ۱۵

 

گربه + گربه = ۱۲

۲ تا گربه = ۱۲

گربه = ۶

موش + موش × ۳ = ۱۲

موش + ۳ تا موش = ۱۲

۴ تا موش = ۱۲

موش = ۳

(ببر + گربه) + (ببر + گربه + موش) × موش = ؟

(۱۵+۶) + (۶+۱۵+۳) × ۳ = ؟

۲۱ + ۲۴ × ۳ = ؟؟

۲۱ + ۷۲ = ۹۳

معمای شماره ۲ :

 

پاسخ معمای شماره ۲ :

ساعت + ساعت + ساعت = ۲۱

۲ تا ساعت ۹ + ۱ ساعت ۳ = ۲۱

۹ + ۹ + ۳ = ۲۱

هر یک ساعت = ۱

ماشین حساب + ماشین حساب + ماشین حساب = ۳۰

۳ تا ماشین حساب = ۳۰

ماشین حساب = ۱۰

اعداد روی ماشین حساب = ۱ + ۲ + ۳ + ۴ = ۱۰

لامپ+ لامپ – لامپ = ۱۵

۲ تا لامپ – ۱ لامپ = ۱۵

۱ لامپ = ۱۵

ساعت ۹ + ماشین حساب با نشان دادن اعداد ۱۲۲۴ × ۳ تا لامپ با ۴ نور = ؟

ساعت ۹ = ۹

ماشین حساب = ۱ + ۲ + ۲ + ۴ = ۹

لامپ با ۵ نور = ۱۵

لامپ با ۱ نور = ۳

لامپ با ۴ نور = ۴ × ۳ = ۱۲

معمای شماره ۳ :

 

پاسخ معمای شماره ۳ :

جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو = ۴۵

۳ تا جادوگر = ۴۵

۱ جادوگر با چوب و جارو = ۱۵

چوب جادوگر + چوب جادوگر + چوب جادوگر = ۲۱

۳ تا چوب جادوگر = ۲۱

۱ چوب جادوگر = ۷

جارو جادوگر + جارو جادوگر + جارو جادوگر = ۱۲

۴ تا جارو جادوگر = ۱۲

۱ جارو جادوگر = ۳

جادوگر = ؟؟

جادوگر با چوب و جارو = ۱۵

چوب = ۷

جارو = ۳

جادوگر = ۱۵ – ۷ – ۳ = ۵

جادوگر = ۵

جارو + جادوگر دست خالی × ۲ چوب = ؟؟

۳ + ۵ × ۱۴ = ؟؟

 
 

۳ + ۷۰ = ۷۳

معمای شماره ۴ :

 

پاسخ معمای شماره ۴ :

۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش = ۳۰

۳ جفت کفش = ۳۰

۱ جفت کفش = ۱۰

۱ لنگه کفش = ۵

یخچال + یخچال + ۱ جفت کفش = ۲۰

۲ تا یخچال + ۱۰ = ۲۰

۲ تا یخچال = ۱۰

۱ یخچال = ۵

۲ عدد بطری + ۲ عدد بطری + ۱ عدد یخچال + ۲ عدد بطری = ۱۷

۶ عدد بطری + ۱ یخچال = ۱۷

۳ تا ۲ عدد بطری + ۵ = ۱۷

۳ تا ۲ عدد بطری = ۱۲

۲ عدد بطری = ۴

۱ عدد بطری = ۲

۱ لنگه کفش + ( ۱ عدد یخچال + ۳ عدد بطری ) × ۱ عدد بطری = ؟؟

۵ + (۵ + ۶) × ۲ = ؟؟

۵ + ۱۱ × ۲ = ؟؟

۵ + ۲۲ = ۲۷

معمای شماره ۵ :

 

پاسخ معمای شماره ۵ :

خروس + خروس + خروس = ۶۰

۳ خروس = ۶۰

۱ خروس = ۲۰

خروس + ۳ عدد تخم مرغ + ۳ عدد = ۲۶

۲۰ + ۲ تا ۳ عدد تخم مرغ = ۲۶

۲ تا ۳ عدد تخم مرغ = ۶

۳ عدد تخم مرغ = ۳

۱ عدد تخم مرغ = ۱

تخم مرغ ۳ تایی + ۲ دسته موز ۶ عددی = ۱۵

۳ + ۲ دسته موز ۶ عددی = ۱۵

۲ دسته ۶ عددی موز = ۱۲

۱ دسته ۶ عددی موز = ۶

۱ عدد موز = ۱

مرغ + ۴ عدد تخم مرغ × ۴ عدد موز = ؟؟

۲۰ + ۴ × ۴ = ؟؟

۲۰ + ۱۶ = ۳۶

معمای شماره ۶ :

 

پاسخ معمای شماره ۶ :

گل ۸ برگ + گل ۸ برگ + گل ۸ برگ = ۲۴

۳ تا گل ۸ برگ = ۲۴

۱ گل ۸ برگ = ۸

هر گل تک برگ = ۱

خرس با پاپیون + خرس با پاپیون + گل ۶ برگ = ۲۶

۲ تا خرس با پاپیون + ۶ = ۲۶

۲ تا خرس با پاپیون = ۲۰

۱ خرس با پاپیون = ۱۰

پاپیون + خرس با پاپیون + گل ۸ برگ = ۲۱

پاپیون + ۱۰ + ۸ = ۲۱

پاپیون = ۳

۲ تا پاپیون + خرس با پاپیون و یک گل ۶ برگ × خرس بدون پاپیون = ؟؟

۶ + ۱۶ × (۱۰-۳) = ؟؟

۶ + ۱۶ × ۷ = ؟؟

۶ + ۱۱۲ = ۱۱۸

معمای شماره ۷ :

 

پاسخ معمای شماره ۷ :

۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش + ۱ جفت کفش = ۳۰

۳ جفت کفش = ۳۰

۱ جفت کفش = ۱۰

مرد + مرد + ۱ جفت کفش = ۲۰

۲ مرد + ۱۰ = ۲۰

۲ مرد = ۱۰

۱ مرد = ۵

۲ عدد شال + ۲ عدد شال + ۱ مرد = ۱۳

۴ عدد شال + ۵ = ۱۳

۴ عدد شال = ۸

۱ عدد شال = ۲

۱ لنگه کفش + ( مرد + ۲ عدد شال + ۱ جفت کفش ) × ۱ عدد شال = ؟؟

۵ + (۵ + ۴ + ۱۰) × ۲ = ؟؟

۵ + ۱۹ × ۲ = ؟؟

۵ + ۳۸ = ۴۳

 

معمای شماره ۸ :

 

پاسخ معمای شماره ۸ :

۲ دوربین + دوربین + دوربین = ۲۴

۴ تا دوربین = ۲۴

۱ عدد دوربین = ۶

۳ تا بطری + ۱ بطری + ۲ تا بطری = ۱۲

۶ تا بطری = ۱۲

۱ بطری = ۲

مرد با ۱ دوربین و ۳ تا بطری + مرد با ۱ دوربین و ۳ تا بطری + مرد با ۱ دوربین و ۳ تا بطری = ۴۵

۱ بطری = ۲ و ۳ تا بطری می شود ۶

۱ دوربین = ۶

بنابراین ۳ تا بطری + دوربین = ۱۲

۱۲ + ۱۲ + ۱۲ + ۳ تا مرد = ۴۵

۳ تا مرد = ۹

۱ مرد = ۳

* یک بطری در جیب پیراهن، یکی در دست راست و یکی درجیب چپ شلوارش.

۱ بطری + یک مرد × دو تا دوربین = ؟؟

۲ + ۳ × (۶+۶) = ؟؟

۲ + ۳ × ۱۲ = ؟؟

۲ + ۳۶ = ۳۸

معمای شماره ۹ :

 

پاسخ معمای شماره ۹ :

۴ بطری + ۴ بطری + ۳ بطری = ۳۳

۱۱ بطری = ۳۳

۱ بطری = ۳

۲ دوربین + ۱ دوربین + ۱ دوربین = ۲۴

۴ دوربین = ۲۴

۱ دوربین = ۶

یک پسر با ۱ بطری و یک دختر با یک دوربین و ۱ بطری + یک پسر با یک بطری و یک دختر + یک پسر با یک دختر با یک دوربین و ۱ بطری = ۳۰

(۳ + ۳ + ۶) + ۳ + (۶+۳) = ۳۰

۳ پسر + ۳ دختر + ۲۴ = ۳۰

۳ پسر + ۳ دختر = ۳۰ – ۲۴ = ۶

۱ دختر = ۱ و ۱ پسر = ۱

۱ بطری + ۲ دوربین × یک پسر با بطری و ۱ دختر با دوربین و ۱ بطری = ؟؟

۳ + (۲ × ۶) × (۳ + ۱) + (۶ + ۳ + ۱) = ؟؟

۳ + ۱۲ × ۱۴ = ؟؟

۳ + ۱۶۸ = ۱۷۱

معمای شماره ۱۰ :

پاسخ معمای شماره ۱۰ :

شاخه ۵ برگ + شاخه ۵ برگ + شاخه ۵ برگ = ۱۵

۳ شاخه ۵ برگ = ۱۵

هر شاخه ۵ برگ = ۵

هر برگ = ۱

کرم ابریشم + کرم ابریشم + کرم ابریشم = ۹

۳ کرم ابریشم = ۹

۱ کرم ابریشم = ۳

سیب + سیب + کرم ابریشم + سیب = ۳۰

۳ تا سیب + کرم ابریشم = ۳۰

۳ تا سیب + ۳ = ۳۰

۳ تا سیب = ۲۷

۱ سیب = ۹

سیب + کرم ابریشم + شاخه ۶ برگ + ۱ کرم ابریشم × کرم ابریشم = ؟؟

۹ + ۳ + ۶ + ۳ × ۳ = ؟؟

۱۲ + ۹ × ۳ = ؟؟

۱۲ + ۲۷ = ۳۹