فارسی یکی از شیرین‌ترین و قدیمی‌ترین زبان‌های دنیا است و الفبای پیچیده‌ای ندارد.
آموزش حروف الفبا به کودکان می‌تواند بسیار شیرین باشد.
شما می‌توانید حروف الفبا را در منزل و  به آسانی به کودک خود بیاموزید و او را برای خواندن و نوشتن آماده کنید.  سعی کردیم مسیر آموزش را برای والدین آسان تر کنیم .
کودک شما می تواند با کلیک بر روی هر حرف، داستانش را بشنود و آن حرف را رنگ آمیزی کند.

 


برای شنیدن داستان حرف « آ » کلیک کنید       برای شنیدن داستان  حرف « ب » کلیک کنید

 


 برای شنیدن داستان حرف « پ » کلیک کنید     برای شنیدن داستان حرف « ت » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « ث » کلیک کنید     برای شنیدن داستان حرف « ج » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « چ » کلیک کنید       برای شنیدن داستان حرف « ح » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « خ » کلیک کنید       برای شنیدن داستان حرف « د » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « ذ » کلیک کنید        برای شنیدن داستان حرف « ر » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « ز » کلیک کنید         برای شنیدن داستان حرف « ژ » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « س » کلیک کنید     برای شنیدن داستان حرف «ش» کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « ص » کلیک کنید   برای شنیدن داستان حرف « ض » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « ط » کلیک کنید      برای شنیدن داستان حرف « ظ » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « ع » کلیک کنید      برای شنیدن داستان حرف « غ » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « ف » کلیک کنید      برای شنیدن داستان حرف « ق » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « ک » کلیک کنید     برای شنیدن داستان حرف « گ » کلیک کنید 

 


برای شنیدن داستان حرف « ل » کلیک کنید       برای شنیدن داستان حرف « م » کلیک کنید

 


برای شنیدن داستان حرف « ن » کلیک کنید       برای شنیدن داستان حرف « و » کلیک کنید

 


برای شنیدن داستان حرف « ه » کلیک کنید       برای شنیدن داستان حرف « ی » کلیک کنید