فاضل نظری
احمد شاملو
نیما یوشیج
حسین منزوی
فریدون مشیری