خوشا آنان که الله یارشان بی                                                                          بحمد و قل هو الله کارشان بی
خوشا آنان که دایم در نمازند                                                                          بهشت جاودان بازارشان بی
به صحرا بنگرم صحرا ته وینم                                                                  به دریا بنگرم دریا ته وینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت                                                              نشان روی زیبای ته وینم
یکی درد و یکی درمان پسندد                                                                     یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران                                                               پسندم آنچه را جانان پسندد
مکن کاری که پا بر سنگت آیو                                                                      جهان با این فراخی تنگت آیو
چو فردا نامه خوانان نامه خونند                                                                  تو وینی نامه‌ی خود ننگت آیو
ز دست دیده و دل هر دو فریاد                                                                         که هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد                                                                             زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
اگر دل دلبری دلبر کدامی                                                                                  وگر دلبر دلی دل را چه نامی
دل و دلبر بهم آمیته وینم                                                                                    ندانم دل که و دلبر کدامی
دلم بی وصل ته شادی مبیناد                                                                                   زدرد و محنت آزادی مبیناد
خراب آباد دل بی مقدم تو                                                                                         الهی هرگز آبادی مبیناد
نمیدانم دلم دیوانه‌ی کیست                                                                                         کجا آواره و در خانه‌ی کیست
نمیدونم دل سر گشته‌ی مو                                                                                      اسیر نرگس مستانه‌ی کیست
دلی دیرم خریدار محبت                                                                                       کز او گرم است بازار محبت
لباسی دوختم بر قامت دل                                                                                       ز پود محنت و تار محبت
ته دوری از برم دل در برم نیست                                                        هوای دیگری اندر سرم نیست
بجان دلبرم کز هر دو عالم                                                                        تمنای دگر جز دلبرم نیست
ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی                                                                      ته که یارم نه‌ای پیشم چرایی
ته که مرهم نه‌ای بر داغ ریشم                                                                    نمک پاش دل ریشم چرایی
سه درد آمو به جانم هر سه یک بار                                                                     غریبی و اسیری و غم یار
غریبی و اسیری چاره دیره                                                                                      غم یار و غم یار و غم یار
غم عشق تو مادر زاد دیرم                                                                                     نه از آموزش استاد دیرم
بدان شادم که از یمن غم تو                                                                                   خراب آباد دل آباد دیرم
اگر دردم یکی بودی چه بودی                                                                             وگر غم اندکی بودی چه بودی
به بالینم طبیبی یا حبیبی                                                                                      ازین هر دو یکی بودی چه بودی
چه خوش بی‌مهربانی هر دو سر بی                                                               که یک‌سر مهربانی دردسر بی
اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت                                                                     دل لیلی از آن شوریده تر بی
دل عاشق به پیغامی بسازد                                                                                  خمار آلوده با جامی بسازد
مرا کیفیت چشم تو کافیست                                                                                 ریاضت کش به بادامی بسازد