معمای۱: ده اختلاف در تصاویر زیر بیابید.

معمای دو: چند مربع در این تصویر وجود دارد؟

معمای سه: یکی از خرس ها با بقیه متفاوت است. آن را پیدا کنید.

معمای چهار: در معمای تصویری زیر ۶ عدد پیتزا وجود دارد که هر یک به ۶ قسمت تقسیم گردیده اند و هر کدام نیز نمایانگر یک عدد خاص هستند. حال اتفاقی یکی از این قسمت ها خورده شده اند شما باید عدد مربوط به قسمت خورده شده را بگویید که چند است؟

معمای پنج: پل بر روی یک نردبان ۲۵ متری ایستاده بود، که ناگهان از روی آن به پایین پرت شد اما هیچ آسیبی ندید، چطور همچین چیزی امکان دارد؟ شما چه فکری می کنید؟

معمای شش: شما ۲ سطل آب با ارتفاع یکسان دارید، در داخل سطل اول دمای آب ۲۵ درجه سانتیگراد و در سطل دوم دمای آب ۲۵ درجه فارنهایت است. شما درون هر سطل یک سکه می اندازید، خب سکه در کدام سطل زودتر به ته آن می رسد؟
معمای هفت: در یک مزرعه، یک تکه چمن جادویی وجود دارد که هر روز دو برابر می شود. اگر روز اول یک تکه چمن وجود داشته باشد، روز دوم این چمن دو تکه می شود و حدود ۱۰ روز طول می کشد تا کل زمین از چمن پوشیده شود.
سوال اینکه چه مدت طول می کشد تا نیمی از زمین از چمن پوشیده شود.

پاسخ معماها

پاسخ معمای۱

پاسخ معمای دو

پاسخ معمای سه

پاسخ معمای چهار

عدد ۷ جواب معما است. به این ترتیب که در ردیف بالا هر قسمت از پیتزای وسطی، حاصل جمع قسمت های متناظر دو پیتزای کناری اش است.

پاسخ معمای پنج

پل پایین نردبان ایستاده بود.

پاسخ معمای شش

سطل اول، چون آب در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد مایع است، در حالی که در دمای ۲۵ درجه فارنهایت به یخ تبدیل می شود.

پاسخ معمای هفت

چمن هر روز دو برابر می شود بنابراین اگر در روز نهم نصف زمین از چمن پوشیده شده باشد، روز دهم کل زمین پوشیده از چمن می شود. پس ۹ روز طول می کشد تا نصف زمین پوشیده از چمن شود.