پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
افرین بر نظر پاک خطا پوشش باد
حافظ