ثــواب روزه و قبــول حج آن کس برد
که خاک میکده عشق را زیارت کرد
(حافظ)
ثنا باد بر جان پیغمبرش
محّمد فرستاده و بهترش
که بُد بر در دین یزدان کلید
جهان یکسر از بهر او شد پدید( اسدی طوسی)
ثانیه ها در پی هم میروند
نیست کسی در پی آنها رود( پریسا چوپان)
ثوابت باشد ای دارای خرمن
اگر رحمی کنی بر خوشه چینی
(حافظ)
ثواب روزه و حج قبول آن کس برد
که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد
(حافظ)
ثمری گر ندهد آه فغان خواهد داد
اثری گر نکند ناله دعا خواهم کرد( هدهد اصفهانی)
ثنا ها کرد بر روی چو ماهش
بپرسید از غم و تیمار راهش
(نظامی)
ثاقبا بخت چنین خواست که من خوار شوم
تا به کوهش برسم طالع بهتر گیرم( ناشناس)
ثـــــلاثین و ثـــــلاثین و ثـــلاثین
به حق سوره ی طه و یاسین
 
(ناشناس)
ثریا کرد با من تیغ بازی
عطارد تا سحر افسانه سازی
(پروین اعتصامی)
ثبت است به کار روزگارم
بر دیده وظیفه ی تو دارم