ساقیا آمدن عید مبارک بادت                                           وان مواعید که کردی مرود از یادت
حافظ
سرا پا اگر زرد و پژمرده ایم                                                              ولی دل به پاییز نسپرده ایم
قیصر امین پور

 

سيل بر خانه ي من زور چرا مي آرد؟                                                      من كه بي وقت در خانه ي بازي نزدم
صائب تبريزي

 

سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند                                         همدم گل نمیشود یاد سمن نمیکند
حافظ
ســــاقی به نــور بــاده برافــروز جــام ما                                   مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
حافظ
سرزنشم. مکن اگر. از همه. پا کشیده ام                    طبع. لطیف. آدمی با. همه سر. نمی کند(مهدی سهیلی)
سود و سرمایهٔ من گر رود باکی نیست
ای تو. عمر من و. سرمایهٔ هر. سود بیا(مولانا)
سنگ راه من نگردد سختی راه طلب                               کوه و صحرا پیش سیل بیقرار من یکی است
صایب
سیل هیهات است تا دریا کند جایی مقام                  یک قدم هر کس که از همراهی دل ماند، ماند
صایب