ژاله بر لاله فرود آمده هنگام سحر
راست بر عارض گلبوی عرق کرده یار 
(سعدی)
ژاله بر گل فتاده چون عرقی
که به رحسار یار من باشد
بهرامی
ژغ ژغ دندان اودل می شکست
جان شیران سیه می شد ز دست 
   (مولانا)