تعدادی از نمادهای نوروزی را با هم مقایسه می کنیم.
 
تست هوش: معمای نوروزی
 
تعدادی از نمادهای نوروزی را با هم مقایسه می کنیم. هر ظرف سکه، حاوی ۷ عدد سکه است. آیا می توانید بگویید سه ظرف تخم مرغ رنگ شده، با چند سکه معادل است؟