وصال گل به کسی می رسد که چون شبنم                  به گلشن آینه ی بی غبار می آرد